Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych


 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Miłek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NIERUCHOMOŚCI24 z siedzibą w SOCHACZEWIE przy ul. Staszica 50 NIP: 837-115-11-28 REGON: 017265981 (dalej: ADO)

  • Zbierane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją zawartej umowy oraz w celu wypełniania przez ADO zadań odnoszących się do dokonywania rozliczeń świadczeń publicznoprawnych, w tym w szczególności podatków. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B oraz lit. C RODO, w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

  • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym ADO ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, inne podmioty biorące udział w transakcjach, w których pośredniczy ADO, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO, tj. przedsiębiorcy świadczący na rzecz ADO usługi informatyczne, hostingowi, księgowe, rachunkowe, prawne. Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków ADO wynikających z umowy lub do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich poprawienia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Przysługuje Pani / Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.

  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.